Chobmak
Image default
Gezondheid

Acupunctuur… werkt het wel echt?

Veel mensenhoren het woordacupunctuurendenkenmeteenaanpijnlijkenaalden die in je huidgaanenvervolgensweinigdoen. Maar dit is een van de velemythes over de therapie. Acupunctuurbegonbij de traditionele Chinese geneeskunde. De gedachte was dat er eenbalansmoestkomen in het lichaam van verschillendepunten die ervoorzorgdendat je gezond was. Maar, tegenwoordig is er meerinformatie over. Acupunctuur, volgenslocatieszoalsacupunctuur amsterdamenacupunctuur amstelveen, gaat het meer over de zenuwen in het lichaamen hoe die reageren op die kleinenaaldjes. Maar, met ditgezegdtehebben, zijn er tochveelmensen die aan de therapietwijfelen 

1. Het gebruiktveelpijnlijkenaalden 

Veel mensenschrikkenaf ​​bij de gedachtedat er naalden in je lichaamgaan. Ja, het vereist het gebruik van naalden, maar het is verre van pijnlijk. Acupunctuur is eigenlijk zo ontspannenddat de meestepatiëntentijdenseensessiezelfs in slaapvallen. De naaldenzijnextreem dun enwordenpinnengenoemd. Dit komtookomdatdezepinnennietlijken op naalden die wordengebruiktvoorinjecties of bloedafname. Hoewel er eenlichtebeknellingkanzijnwanneer de pin wordtingebracht, treedtmeestalbinnenenkeleminuteneendiepeontspanning op. Frequentegebruikers van acupunctuurzullen u vertellendat het algehelekalmerende effect anders is dan bijanderetherapieënzoals yoga.  

2. Acupuncturist wordenvereistgeenopleiding 

Sommigemensendenkendat je zomaar acupuncturist kanworden. Daaromschrikkenmensenaf, want ze willenniet door een random persoon met naalden in hun rug zitten die geen idee hebben wat ze aan het doenzijn. Maar, ditkannietverder van de waarheidzijn. In de meestelanden, zoals Nederland en de VS, moet je minimaal 3 jaarbepaaldeopleidingenhebbengevolgd. Dezeprogramma’somvattenmeestal studies in Aziatischlichaamswerk, voeding, ethiek, naaldtechniek, acupunctuurpuntenenwestersegeneeskunde. Het werkvereistookveelmeer dan alleeneenboekuit het hoofdleren, aangezienstudentenookurenbinnenklinischeervaringenmoetenwerken, waardoor ze acupunctuurechtgoedkunnenleren. 

3. Acupunctuur is alleen maar voorpijn 

Het is waardatacupunctuurwonderendoetvoorpijnbestrijding. Mensen met chronischepijnklachten op verschillendeplaatsen in of op het lichaamkunnenveelvoordelenhebbenbijacupunctuurenzijnsomssneller van de pijnaf dan met anderetherapieënenmedicaties. Er is echterookaangetoonddatacupunctuuranderebijwerkingenenaandoeningenvermindert, wat dusnietalleenvoorlichamelijkeklachtenhoefttezijn. Sommige van dezeklachtenzijn, bijvoorbeeld, hoofdpijnen migraine, depressie, misselijkheid, stress, angst engynaecologischeaandoeningen. Dus, acupunctuurkanookmentale of innerlijkeklachtenverminderen. 

https://www.amsterdamseacupunctuur.nl/